U ile başlayan erkek isimleri

Ubab: Şiddetli, taşkın sel suyu

Ubade: Anlamını bilen ziyaretçilerimiz bize yorumları ile yardımcı olabilirler.
Zeliha Demiray

Ubeyd: (bkz. Ubeyde)

Ucaer: Değerli, yüce kimse

Ucatekin: – Yücelikte eşsiz kimse.

Uçanay: Ay gibi yüksek anlamında

Uçanok: Hızlı, atak, yiğit

Uçar: Uçan, uçucu

Uçarer: Uçar er

Uçbay: Sınır beyi

Uçhan: Sınır şehir hanı

Uçkan: Deli dolu, havai, toy

Uçma: 1. Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.

Uçman: Uçan uçucu

Uçman: Uçan uçucu

Uçuk: 1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.

Uçur: 1. Vakit, an, fırsat. 2. Mevsim.

Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili

Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta

Uğural: Uğur – al

Uğuralp: Hayırlı yiğit

Uğurata: Hayırlı ata

Uğurel: Eli uğurlu olan

Uğurhan: Hayırlı lider

Uğurlubay: Uğurlu -bay

Uğurlubey: Uğurlu -bey

Uğurlubey: Uğurlu -bey

Uğursal: Uğurla ilgili, uğurlu

Uğursay: Uğur say

Uğurtan: Uğur tan

Uğurtan: Uğur tan

Uğuz: Kutsal, mübarek. Saf, temiz

Ukabe: Sahabe.
Hamza Şahin

Ukbe: Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı

Ukde: 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.

Uknum: 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.

Ukul: Akıl, us

Ukuş: (bkz. Uğuş)

Ukuş: (bkz. Uğuş)

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı. Sınır

Ulaçhan: Sınır hanı

Ulağ: Ulak

Ulağ: Ulak

Ulu: 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin, saygın.

Ulualp: Çok erdemli, yüce yiğit

Uluant: Kutsal, büyük yemin

Ulubaş: Yüce, saygın kimse

Ulubaş: Yüce, saygın kimse

Ulubay: Yüce, saygın, erdemli kişi

Ulubek: Saygınlığı olan bey

Ulubek: Saygınlığı olan bey

Uluberk: Saygın kişilikli yiğit.

Ulucan: Erdemli, saygın, yüce kişi

Uluçağ: Hayırlı, uğurlu dönem

Uluçam: Ulu – çam

Uluçkan: Uluç – kan

Uludağ: Çok büyük, yüce dağ

Uludoğan: Doğuştan yüce, uğurlu kimse

Uluer: Saygın, uğurlu, yüce kimse

Uluerkan: Saygın, yüce, soylu kimse

Uluğ: Ulu, büyük, saygın

Uluhan: Büyük, saygın hükümdar

Ulukaan: Büyük, saygın hükümdar

Ulukan: Soylu yüce kandan gelen

Ulukut: Çok uğurlu, kutlu kimse

Uluman: Ulu, yüksek, saygın kimse

Ulumeriç: Ulu meriç

Uluöz: Özü yüce, saygın kimse

Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse

Ulusoy: Ulu, yüce, soylu

Ulusu: Yüce, kutlu su

Uluşahin: Ulu şahin

Ulutan: Ulu tan

Ulutan: Ulu tan

Ulutaş: Ulu taş

Ulutay: Ulu tay

Ulutekin: Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli

Ulvi: Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen

Uma: 1. Hediye, armağan. 2. Konuk, misafir.

Uman: Umudu olan, bekleyen, umutlu

Umural: Görgü, bilgi, deneyim kazan

Umuralp: Görgülü, bilgili, yiğit

Umurbay: Görgülü, bilgili, saygın kişi

Umurbey: Görgülü, bilgili, kişi

Ungan: 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.

Ural: Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ

Ural: Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ

Uralp: Kentli yiğit

Uraltan: Ur – altan

Uraltay: Ur – altay

Uram: Büyük, geniş yol

Urandu: 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.

Urangu: Savaşçı, savaşkan

Uraz: Şans, talih

Uraza: 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.

Urgun: 1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2. Gizli.

Urhan: Yüksek rütbeli han

Urhan: Yüksek rütbeli han

Urkan: 1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.

Urluk: Aile, soy sop. Tohum

Uruk: 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.

Urungu: Savaşçı, kürşad’ın oğluna verdiği isim.
Orhan Leventkanlı

Uruz: Hedef, amaç, gaye

Usal: 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.

Usal: 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.

Usalan: Akıl alan, akıllı

Usalp: Akıllı yiğit

Usbay: Akıllı, saygın kişi

Usberk: Şimşek gibi parlak akıllı kimse

Usberk: Şimşek gibi parlak akıllı kimse

Usbey: Akıllı kişi

User: Akıllı kişi

User: Akıllı kişi

Ushan: Akıllı hükümdar

Uskan: Akıllı soydan gelen

Usluer: Akıllı, olgun kişi

Usman: Akıllı, zeki kimse

Usum: Akıllı

Utbe: Meşhur sahabelerden bazılarının ismi

Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utman: Şerefli, edepli, terbiyeli kimse

Uyar: 1. Uygun yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

Uyaralp: Uysal, nazik yiğit

Uyarel: Uyar el

Uyarel: Uyar el

Uygan: Uyumlu, uyan

Uygunel: Uygun el

Uyguner: Uygun uyumlu, olumlu

Uzalp: İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit

Uzbay: İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi

Uzcan: Uysal, uyumlu, iyi insan

Uzer: Becerikli, akıllı kişi

Uzer: Becerikli, akıllı kişi

Uzgören: Gerçeği önceden görebilen

Uzhan: Ülke ve halkına faydalı olan

Uzkan: Erdemli soydan gelen

Uzlet: Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma

Uzsan: Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan

Uzsoy: İyi nitelikli soydan gelen

Uztan: Uz – tan

Uztaş: Uz – taş

Uztav: Uz – tav

Uztay: Uz – tay

Uztekin: Uz – tekin

 

Uçkun: 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.

Ufuk: 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

Uğan: Yüce, yüksek, güçlü

Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Uğuray: Uğurlu ay

Uğurcan: İyilikçi ve candan

Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu

Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan

Uğursel: Uğur sel

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen

Uğurtay: Uğurlu genç

Uğuş: 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop.

Uhra: Başka, diğer

Ula: 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse

Ulaş: Amacına eriş, isteğine kavuş

Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Ulun: 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.

Ulunay: Büyük , ulu A

Ulus: 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim.

Umar: Çare, çıkar yol

Umman: Ulu, büyük, engin deniz, okyanus

Umran: 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.

Umur: Görgü, bilgi, deneyim

Umut: Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit

Unan: 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.

Unat: Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin

Unsur: Öğe, ilke, eleman

Uran: Yetenekli, usta, becerikli

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme, ağma

Urza: Hedef, amaç

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse

Usun: Hüzün

Utarid: Merkür. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Utku: Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer

Uygar: Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni

Uygu: Uyum, uygunluk

Uygun: 1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.

Uysal: Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli

Uyun: Gözler. Pınarlar, kaynaklar

Uz: 1. İyi, güzel. Uygun, doğru. 2. Usta. 3. Temiz, dikkatli. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 4. Yakın, içten.

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk

Uzel: Usta, becerikli kişi

Uzma: Büyük, en büyük

Uzman: Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse

 

Yorumlar

Bir Cevap Yazın