R ile başlayan erkek isimleri

Rûmet: Şeref, onur, haysiyet.
Şeref Polat

Rabbani: 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah’tan geleni kabul edip, O’nun dinine muhalif olana karşı çık.an

Rabıt: Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan

Rabi: Dördüncü

Rabih: Yararlı, kazançlı, karlı

Raci: 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.

Racih: Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf

Radi: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren

Rafeddin: İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Rafız: Bırakan, salıveren

Rafih: Rahat ve huzurlu yaşayan

Ragıp: İçtenlikle isteyen, özleyen

Rağıb: Arzulu, isteyen, rağbet eden. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Rahdan: Yol bilen

Rahi: Rahat, huzurlu, dingin

Rahmeti: Rahmetle ilgili

Rahmi: Acımayla ilgili

Raid: Gürleyen, gürüldeyen

Raif: Acıması olan, merhametli

Raik: Sade, saf, halis

Rakım: Yazan, çizen. -Yükselti

Rakid: Hareketsiz, durgun, yavaş

Rakik: 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.

Ram: İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi

Ramazan: Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur’an’da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi

Rami: Atan, atıcı

Ramiz: 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.

Rasi: Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi

Rasif: 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.

Rasim: Resim yapan

Rasin: Sağlam, dayanıklı, güçlü

Rastan: Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar

Rasti: Doğruluk, gerçeklik, istikamet

Rastkar: Doğru adam

Raşit: Doğru yola giden

Ratib: 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

Ravend: Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki

Rayihan: Han bayrağı, han sancağı

Razî: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir

Rebi: Bahar, ilkyaz

Reca: Umut, umma. İstek, dilek

Recep: 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.

Refettin: (bkz. Rafeddin)

Refi: Yüksek, yüce, saygın

Refig: Bolluk ve rahat içinde geçinen

Refih: (bkz. Refhan)

Reha: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık.

Rehavi: Türk müziğinin en eski birleşik makamı

Rehber: Yol gösteren, kılavuz

Reis: Başkan, baş

Rekin: Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek

Rekiz: 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.

Remiz: l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.

Remzi: Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel

Renan: İnleyen, çınlayan

Renas: Yol bilen.

Rensa: Eski Türk mitolojisinde su tanrısı. Ayrıca İsveççede silmek anlamını taşır.
Rensa Kanat

Resai: Süsler, süs

Resmi: 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.

Resul: Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber

Resulhan: Hükümdarların elçisi

Reşad: 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

Reşat: Layık, değer, yakışır

Reşiduddin: Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi

Reşik: Uzun boylu, yakışıklı

Reşit: Akıllı, iyi davranan

Reva: Yakışır, uygun, yerinde

Revah: 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.

Revahi: Bal arıları

Revaid: Gürleyen bulutlar

Revha: Rahatlık. Gönül rahatlığı

Reviş: Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol

Rezan: Ağırbaşlı, gururlu

Rıdvan: 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur’an’da 10’dan fazla yerde geçmektedir.

Rıfat: Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe

Rıfkı: Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık

Rıza: Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme

Rical: 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.

Rikab: Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Risaleddin: Dinin elçisi, peygamberi. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Risalet: Elçilik. Peygamberlik

Riyaz: Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza

Ruhani: Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen

Ruhcan: Ruh ve can isimlerinden bileşik isim

Ruhi: Ruhsal, ruhla ilgili

Ruhiddin: Dinin ruhu, özü. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Ruhşan: Yüce, üstün, şanlı, ruh

Ruhullah: Allah’ın emriyle meydana gelen. * İsa Aleyhisselâm’ın bir lakabı.
Fener XXXX

Ruşen: Aydın, parlak. Belli, aşikar

Rutkay: Yeni doğan ay.
Muzaffer Karacan

Ruzi: 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.

Rücum: Akan yıldız

Rüçhan: Üstünlük, üstün olma

Rükneddin: Dinin temel direği. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Rüknettin: Bir şeyin temeli / Dinin temeli

Rükni: l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse

Rüsti: Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet

Rüsuhi: 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.

Rüştü: Doğru yolda olan. Akıllı, ergin

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4.

Rahatefza: Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından

Rahmet: Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama

Rast: 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygunluk. 3. Türk müziğinin en eski makamlarından.

Rastbin: Herşeyin doğrusunu gören

Rayet: Bayrak. Sancak

Refref: 1. İnce, yumuşak kumaş. 2. Kenar saçağı. 3. Döşek, döşeme, minder, yastık. 4. Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç.

Regaip: 1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar.

Rehayi: Kurtulma, necat

Resan: Erişenler, yetişenler, ulaşanlar

Revan: 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can.

Reyan: Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı

Reyyan: Suya kanmış, suya doymuş

Riayet: 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama.

Riva: Suya kanmışlar

Riyaset: Reislik, başlık, baş olma, başkanlık

Riyazet: Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama

Ruhsat: İzin, müsaade

Rüyet: Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade

Yorumlar

Bir Cevap Yazın